CHUYÊN MỤC

Liên kết website

Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thăng Bình: Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 21:21 | 03/08/2022 Lượt xem: 298

Nền tảng tư tưởng của Đảng là nhân tố quan trọng, cốt lõi quyết định mọi hoạt động xây dựng và lãnh đạo của Đảng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu tất yếu, sống còn để xây dựng và phát triển Đảng trong sạch, vững mạnh.

 Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị đang lợi dụng ưu thế của internet, mạng xã hội, các hình thức truyền thông mới để tuyên truyền, tìm mọi cách chống phá hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa nói chung, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Do vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.

Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn huyện thời gian qua

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: